Niezależnie od rodzaju łączącego nas z kontrahentem stosunku prawnego, dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa bardzo ważna jest płynność finansowa. Niestety, jej utrzymanie nie zawsze zależy jedynie od osoby prowadzącej firmę, ale również od kondycji finansowej podmiotów, z którymi współpracujemy. Duże firmy, mające zaplecze finansowe mogą sobie pozwolić na zachwiane przepływu środków. Mniejsi przedsiębiorcy, którzy muszą walczyć o zachowanie stabilności finansowej i nie mogą przeznaczać czasu na długotrwałe działania windykacyjne, mogą skorzystać z opcji sprzedaży wierzytelności firmie zewnętrznej.

Na czym polega sprzedaż wierzytelności?

W najprostszej postaci sprzedaż wierzytelności polega na przeniesieniu jej na inny podmiot. Pierwotny wierzyciel staje się zbywcą (cedentem), a podmiot przejmujący roszczenie względem dłużnika staje się nabywcą (cesjonariuszem). Stosunek powstały na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności dotyczy zatem podmiotu będącego pierwotnie wierzycielem oraz firmy windykacyjnej, kancelarii prawnej lub innego podmiotu, który nabywa prawo dochodzenia spłaty zobowiązania przez dłużnika. Regulacje prawne nakładają obowiązek na zbywcę w postaci poinformowania dłużnika o dokonaniu transakcji sprzedaży wierzytelności.

Zalety

Można wymienić kilka głównych zalet sprzedaży długu:

  1. Zachowanie płynności finansowej. Jeśli przedsiębiorca decyduje się na sprzedaż wierzytelności, zazwyczaj dotyczy to zobowiązań znacznie przeterminowanych. Chcąc samodzielnie prowadzić procedurę egzekucyjną, która pozwoli na zaspokojenie jego roszczeń, musiałby uzbroić się w cierpliwość. Niestety, postępowania przed sądami oraz organami egzekucyjnymi mogą trwać latami. Sprzedaż długu daje możliwość stosunkowo szybkiego zaspokojenia swoich roszczeń i zachowanie płynności finansowej.
  2. Pewność otrzymania środków. Można przyjąć, że jeśli nasz kontrahent spóźnia się z płatnościami względem naszej firmy, jego problemy mogą dotyczyć również innych podmiotów, z jakimi współpracuje. Spłata naszego długu jest więc niepewna. Sprzedaż wierzytelności zapewnia nam zamknięcie transakcji i odzyskanie części środków.
  3. Rosnąca liczba firm zajmujących się wykupem wierzytelności. Coraz więcej firm finansowych oferuje swoje usługi związane z pomocą w odzyskaniu wierzytelności. Ich oferty stają się bardzo konkurencyjne, a dla podmiotów, z którymi stale współpracują, przewidziane są szybkie i skuteczne procedury.

Inne aspekty wykupu wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności związana jest również z faktem, że w pewnym sensie sami rezygnujemy z pełnej wysokości zobowiązania. Firmy skupujące wierzytelność zarabiają na swoich usługach. Na ogół koszty wynoszą od 10% do 50% wartości faktury.

Wskazane aspekty są jedynie przykładami. Każda sytuacja biznesowa powinna być analizowana indywidualnie. Może okazać się, że utrzymanie płynności finansowej firmy wymusi na nas zakończenie relacji biznesowych z ważnym kontrahentem.