Kluczowym czynnikiem mającym wpływ na rentowność gospodarstwa mlecznego jest wydajność krów. Jej zwiększenie ma bowiem bezpośrednie przełożenie na poprawę opłacalności hodowli przeżuwaczy. Wdrożenie odpowiednich rozwiązań wiąże się jednak z koniecznością przeprowadzania ścisłej kontroli stad. W niniejszym artykule omówione zostaną zmienne wpływające na rentowność gospodarstwa, jak również sposoby maksymalizacji produkcji mleka i przykładowe dodatki paszowe dla zwierząt, wspierające ich dobrostan oraz ogólną wydajność.

Podstawowe zmienne wpływające na zysk gospodarstwa mlecznego

Wśród podstawowych zmiennych, mających wpływ na zyski generowane przez konkretne gospodarstwo mleczne, należy wymienić:

  • Ilość sprzedanego mleka – jest to absolutna podstawa maksymalizowania przychodów. Dzięki zwiększeniu produkcji można bowiem zmniejszyć obciążenia, jakimi są koszty stałe, takie jak ogrzewanie czy media.
  • Cena sprzedaży – zależy głównie od rynku, ale również możliwości produkcyjnych gospodarstwa. Na cenę mleka ma bowiem wpływ zawartość składników, takich jak tłuszcze i białka, ale również jego jakość, badana pod kątem zagrożenia epidemiologicznego (zawartości komórek somatycznych oraz liczebność bakterii).
  • Ilość produkowanego mleka na kilogram pobranej suchej masy pożywienia.
  • Koszty utrzymania – związane są z liczbą hodowanych zwierząt i są do niej wprost proporcjonalne. Należą do nich koszty paszy, dodatków paszowych dla zwierząt, sprzętu i rozwiązań (mających na celu zapewnienie dobrostanu krów), udoju, nakładanych przez prawo ograniczeń dotyczących ilości obornika, jak również koszty zatrudnienia pracowników i zapewnienia im godnych warunków pracy. Dzięki zwiększeniu wydajności w przeliczeniu na krowę poprawia się stopień zwrotu inwestycji.

Zwiększanie produkcji mleka – niezbędne kroki

Warunki, w jakich odbywa się hodowla przeżuwaczy, mają kluczowy wpływ na dzienną ilość produkowanego przez nie mleka. Z tego powodu chcąc ją zmaksymalizować, należy przede wszystkim przeprowadzić audyt, biorąc pod uwagę czynniki, takie jak żywienie krów, stan ich zdrowia oraz warunki środowiska.

Do podstawowych kwestii, na których należy się skupić, należy:

  • Reprodukcja – niskie zdolności rozrodcze krów sprawiają, że czas upływający pomiędzy poszczególnymi wycieleniami, a co za tym idzie – laktacją, ulega wydłużeniu i cały proces jest mniej wydajny.
  • Stan zdrowia bydła – niektóre schorzenia i problemy metaboliczne, takie jak ketoza czy kwasica skutkują zaburzeniami związanymi z pobieraniem pokarmu oraz pracą gruczołów mlecznych. Mniej efektywne trawienie przekłada się oczywiście na niższą wydajność produkcji.
  • Warunki bytowe – znaczenie ma w tym przypadku zarówno wentylacja i dostęp do światła, jak i ustawienie przegród, jakość zastosowanej ściółki oraz nieprzerwany dostęp krów do pożywienia i wody pitnej. Pozwala to na realizację naturalnych zachowań zwierząt i poprawę ich dobrostanu.

Dodatki paszowe dla krów

Dzięki regularnym audytom i monitorowaniu stada, we współpracy ze specjalistami można ustalić, jakie składniki odżywcze należy uzupełnić w celu maksymalizacji produkcji. Wśród dedykowanych dodatków paszowych dla zwierząt znajdują się m.in. środki wspierające efektywność żywienia, takie jak Farmpak SC czy adiHepaSOL® RF. Optymalizują one pracę wątroby oraz korzystnie wpływają na pH żwacza, dzięki czemu zwiększa się ilość energii pobieranej przez zwierzę z suchej masy pokarmu.

Istotne dla jakości mleka jest również minimalizowanie obecności bakterii i komórek somatycznych w mleku. Można to osiągnąć, stosując preparaty wspomagające odporność bydła (głównie dzięki zawartości ß-glukanów), takie jak Farmpak SC Max czy Agrimos, produkowane na bazie drożdży.

W celu intensyfikacji produkcji mleka warto skupić się przede wszystkim na dobrostanie i zdrowiu zwierząt. Skrupulatne monitorowanie stada pozwoli bowiem dokładnie skontrolować jego bieżący stan i skutecznie zapobiegać problemom potencjalnie obniżającym ich wydajność. Dzięki temu hodowla przeżuwaczy będzie rentowna, a produkowane mleko będzie cechować wysoka jakość.