Jednym z najczęstszych uchybień w zakresie BHP na placach budowy jest niewłaściwe zabezpieczanie wykopów ziemnych. Na przykład według norm Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, w przypadku większości wykopów o ścianach pionowych jedynie do głębokości 1 m ściany wykopu mogą pozostać niezabezpieczone, i to jedynie w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony. Z kolei wykopy o głębokości między 1 m a 2 m mogą być nieumocnione tylko wtedy, gdy pozwalają na to warunki gruntowe – czego muszą jednak dowieść badania gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. W przypadku prac na większych głębokościach zabezpieczenia, takie jak szalunki do wykopów powinny być stosowane zawsze. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych niedopuszczalne jest przebywanie pracowników w niezabezpieczonej części wykopu, co podkreśla wagę tego zagadnienia dla zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy. Co ciekawe, podobne wymogi BHP dotyczą wszystkich typów prac ziemnych – w tym tak szczególnych, jak wykopaliska archeologiczne, co rzecz jasna wynika z podobnego ryzyka, jakie występuje w trakcie wykonywania takich badań. Prawidłowe zabezpieczenie wykopów to zagadnienie ważne jednak nie tylko ze względu na wymogi prawne, lecz przede wszystkim, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracowników oraz samego przedsięwzięcia.

Zagrożenia płynące z niewłaściwego zabezpieczania wykopów

Niezabezpieczone skarpy wykopów są narażone na osypywanie, a w skrajnych przypadkach nawet na zawalenie (szczególnie gdy prace ulegają wydłużeniu). Drastyczny wpływ mogą mieć na to zwłaszcza niekorzystne warunki atmosferyczne – w przypadku silnej ulewy i intensywnego spływania wody sytuacja, która wydawała się stabilna, może w mgnieniu oka zmienić się w katastrofę budowlaną. Zawalenie części wykopu niesie za sobą konieczność ponownego wykonania tej samej pracy, co generuje koszty i opóźnienia, co może być szczególnie uciążliwe, jeżeli na przykład nie dysponujemy na stałe koparką. Pamiętać też należy o tym, że każde tego rodzaju wydarzenie dodatkowo osłabia grunt, co źle rokuje na przyszłość. Jednak brak zapewnienia równowagi i stabilności skarp za pomocą szalunków do wykopów niesie za sobą ogromne ryzyko przede wszystkim dla pracowników. Wypadki związane z niewłaściwym zabezpieczeniem mogą być niezmiernie groźne – przysypanie osuwającym się gruntem czy uderzenie spadającym kamieniem może spowodować poważne obrażenia, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć. Tego zagrożenia nie wolno bagatelizować – szczególnie że przezwyciężenie tego problemu wcale nie musi być skomplikowane, a jednym z najwygodniejszych sposobów jest wynajem szalunków do wykopów. W tym przypadku korzystamy więc z gotowego i sprawdzonego rozwiązania.

Wynajem szalunków – najprostsza metoda zabezpieczenia wykopu

Ściany wykopów można zabezpieczać na różne sposoby – pionowymi szalunkami rozpieranymi cylindrami hydraulicznymi, systemowymi obudowami płytowymi, palami drewnianymi, ściankami szczelinowymi czy ściankami berlińskimi. Dobór techniki i rodzaj zastosowanych umocnień zależy rzecz jasna od warunków glebowych, rozmiaru i głębokości planowanego wykopu. Powoduje to, że dla większości użytkowników najlepszym rozwiązaniem jest wynajem szalunków do wykopów, w przypadku którego otrzymujemy gotowe rozwiązanie naszego problemu i korzystamy z doświadczenia ekspertów. Dodatkowo pozwala to zaoszczędzić znaczące kwoty oraz wymaga zdecydowanie mniej uwagi niż ich zakup czy zaprojektowanie i wykonanie. Szalunki do wykopów wynajęte od specjalistów zapewnią zatem bezpieczeństwo inwestycji oraz pracowników, a jednocześnie ułatwią szybkie i sprawne przeprowadzenie prac, zgodne z obowiązującymi przepisami BHP.